Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

O szkole

Treść

O SZKOLE

Nasza szkoła położona jest w centrum miejscowości przy głównej drodze powiatowej, wiodącej z Nowego Sącza do Zakopanego. Dojazd jest bardzo dobry.

Początkowo w budynku szkolnym istniało przedszkole, a od 1 września 1991 roku powstała, jako jedyna w powiecie, szkoła podstawowa samorządowa z klasami I-III. W latach 1992-1995 stopień organizacyjny szkoły był sukcesywnie podnoszony do klasy VI. Uczniowie nasi kontynuowali naukę w kl VII i VIII w Szkole Podstawowej w Podegrodziu. Przełomem okazał się rok 1998/1999. Rada Gminy w Podegrodziu przekształciła z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Stadłach w sześcioletnią szkołę podstawową.

Od tego czasu rozpoczyna się intensywny rozwój i modernizacja szkoły. Remontowane są sale lekcyjne, sala oddziału przedszkolnego, hol, powstaje pracownia komputerowa, sala gimnastyczna z zapleczem. Unowocześnione zostaje boisko sportowe, parking, oraz plac zabaw dla dzieci. Szkoła zyskuje nowa elewację zewnętrzną oraz remont ogrodzenia, przez co budynek staje się estetyczny i funkcjonalny.

Obecnie w szkole pracuje 10 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Placówka po odnowieniu zachowuje przyjazny dzieciom i pracownikom kameralny charakter, spełniając wymogi nowoczesnej placówki oświatowej.

 

PROGRAM SZKOŁY

WSTĘP

Szkoła jest jednym z najbliższych środowisk po rodzinie, w którym dziecko rozwija się fizycznie, psychicznie i społeczno – moralnie. Rozwojowi temu sprzyja współdziałanie wszystkich nauczycieli stanowiących Radę Pedagogiczną Szkoły, rodziców oraz uczniów przez swoje organizacje szkolne, powołane do realizacji określonych działań. Działania szkoły skierowane są na czynniki wychowawcze, dydaktyczne i kształcące.

 Wychowywać to znaczy po partnersku towarzyszyć dziecku na jego drodze rozwoju, zmierza ono więc do wszechstronnego rozwoju osobowości. Rozwój ten obejmuje predyspozycje, potrzeby, uczucia, emocje, zainteresowania, doświadczenia, zdolności itp. Musimy pamiętać o podmiotowym traktowaniu ucznia, polegającym na: przyjaźni, partnerstwie, życzliwości, dialogu między podmiotami i zaufaniu.

Również ważne są oddziaływania dydaktyczne, które dążą do zaopatrzenia ucznia w wiedzę praktyczną, potrzebną do dalszego codziennego życia. Pogłębiają one zainteresowania i nabyte już wiadomości. Uczeń wychodząc ze szkoły winien mieć wykształcony system wartości moralnych i etycznych po to, aby świadomie odróżnił dobro od zła.   

 

MISJA  SZKOŁY

Poprowadzimy Cię bezpiecznie w przyszłość, stworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju Twojej osobowości po to, abyś w swoim postępowaniu kierował się dobrem i miłością.

 

WIZJA  SZKOŁY

1.     Pomoc uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowości, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

2.     Stworzenie dogodnych warunków do zdobywania wiadomości i umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw.

3.     Dążenie do wzbudzenia wśród uczniów radości i satysfakcji ze zdobywania potrzebnej wiedzy i umiejętności.

4.     Pomoc w osiągnięciu sukcesu na miarę możliwości uczniów.

5.     Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i poszukiwanie informacji

     z różnych źródeł.

6.     Tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy.

7.     Zdobywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami oraz taktownego rozwiązywania konfliktów.

8.     Wyposażenie uczniów w różnorodne umiejętności przydatne mu w codziennym, samodzielnym życiu.

9.     Rozbudzanie poczucia godności, wolności oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

10.           Wszechstronne działania szkoły skierowane na potrzeby emocjonalne uczniów, otwartość na ich pragnienia i kłopoty.

11.           Uwrażliwianie na dobro, prawdę i piękno we współczesnym świecie.

12.           Stworzenie przyjaznej, miłej atmosfery nauki i pracy oraz wzajemnej pomocy.

13.           Przygotowanie do życia w społeczeństwie, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.

 

ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

1.     Przygotowanie uczniów do edukacji na wyższym etapie.

2.     Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości.

3.     Wdrażanie do traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samo w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

4.     Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.

5.     Przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z osiągnięć techniki.

6.     Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

7.     Podejmowanie różnorodnych działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci.

8.     Stworzenie przyjaznej atmosfery pracy w społeczności szkolnej.

9.     Rozwijanie u wychowanków pożądanych wartości etycznych i estetycznych.

10.           Kultywowanie tradycji regionalnych, umacnianie więzi z regionem.

11.           Kształtowanie u uczniów kultury osobistej, wyrabianie szacunku dla innych i ich pracy.

12.           Wdrażanie uczniów do aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania działań w życiu społecznym.

13.           Wdrażanie do efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm.

14.           Propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii i innym patologiom społecznym.

15.           Efektywne współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

16.           Organizowanie pomocy rodzinom potrzebującym.

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA

1.     Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w nauce i życiu

2.     Zna i rozwija swoje zainteresowania

3.     Dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne

4.     Dba o swój estetyczny i schludny wygląd oraz kulturę słowa

5.     Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem

6.     Umie współpracować w grupie, stara się być tolerancyjny

7.     Jest przygotowany do odbioru różnych stylów kultury i sztuki

8.     Szanuje przyrodę, zna i stosuje działania proekologiczne

9.     Akceptuje siebie, zna swoje słabe i mocne strony

10.           Ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju całego społeczeństwa

11.           Szanuje ludzi i ich pracę

12.           Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć

13.           Jest przygotowany do samodzielnego korzystania z osiągnięć techniki

14.           Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i postępuje wg przyjętych wartości etycznych

 

139699