Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczniów/Rodziców/Prawnych Opiekunów jest Szkoła Podstawowa w Stadłach, Stadła 30, 33-386 Podegrodzie, nr tel.: 18 4459115.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jestBogdan Jabłoński, adres email inspektor.podegrodzie@gmail.com
 3. Dane osobowe Uczniów/Rodziców/Prawnych Opiekunów przetwarzane są zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) oraz  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) i jej rozporządzenia wykonawcze.
 4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym
  z realizacją powyższych celów i udostępnione będą wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać ich organizacjom międzynarodowym oraz państwom trzecim.
 6. Dane osobowe Ucznia/Rodziców/Opiekunów Prawnych przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z właściwymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 1. Wglądu w swoje dane osobowe a także żądania od Administratora ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 3. Przeniesienia danych,
 4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku, gdy Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.

136794