Przejdź do treści
Banner 1
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa w Stadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spstadla.podegrodzie.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Stadłach

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Gmina: Podegrodzie (gmina wiejska)

Miejscowość: Stadła

Numer: 30

Kod pocztowy: 33 – 386 Podegrodzie

Telefon: 18 445-91-15

Adres e-mail:   stadla@interia.pl

Strona www: spstadla.podegrodzie.pl 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • część plików  została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

  • możliwość powiększania liter na stronie,
  • możliwość przechodzenia klawiszem TAB między linkami
  • podwyższony kontrast,
  • podświetlane linki
  • jasne tło

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Szkoły Elżbietę Kosińską.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Kosińska
e-mail: stadla@interia.pl
telefon: 18 445-91-15
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Stadłach spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Szkoła Podstawowa w Stadłach mieści się w parterowym budynku, do którego prowadzi główne wejście od podwórka szkolnego. Jest to wejście dla uczniów wprost do szatni.

2. Do wejścia głównego z dwoma stopniami schodów można przejść z parkingu znajdującego się na podwórku szkolnym. Od chodnika prowadzącego do szkoły jest wykonany podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych spełniający wszystkie wymogi. W budynku są niewielkie ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w postaci progów i niskiego uskoku. Ponadto od strony szosy znajduje się wyjście ewakuacyjne z dwoma stopniami schodów.

3. W budynku znajduje się hol z wejściem do toalet oraz korytarze. Budynek nie posiada platform, informacji głosowej, pętli indukcyjnych.

4. Osobą delegowaną do udzielania informacji jest dyrektor szkoły.

5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

6. Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

139699